سرمایه ثبتی صندوق پژوهش و فناوری استان آذربایجان شرقی افزایش یافت
تاریخ انتشار خبر: 1402/6/18
سرمایه ثبتی صندوق پژوهش و فناوری استان آذربایجان شرقی از ۱۰۰ میلیارد ریال به ۳۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت. دکتر جعفر احمدی شالی، مدیرعامل صندوق خاطرنشان گردید: طی برنامه ریزی های انجام یافته، در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ سرمایه صندوق از ۳۰۰ میلیارد ریال به ۶۰۰ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.